از صنعتی شدن تا فوتبال و از فوتبال تاصنعتی شدن

 

چون انگلیسیهاخودرابنیانگذارفوتبال می دانندو‌به گفته خودشان پایه های امپراتوری بریتانیابرروی ستونهای استادیوم فوتبال درویمبلی لندن بنا شده است پس باید قبول کردکه بمانند تمام چیزهاییکه ازاروپا الگوبرداری می کنیم وازآنجاییکه فوتبال می توانددنیارا متحول نماید ما نیزدر فوتبالمان ازاروپا الگوبرداری نماییم.

 

پایگاه خبری ایرانیان ، آری پنج خرداداست به ظاهرروزمسجدسلیمان!!!!!! پنج خردادی که جان خود راداد تا جهان را متحول کند و افسوس وقتی به محلات شهری که آوازه اش دردنیا پیچیده شد سرکی می زنیم دردورنج سالها محرومیت و مظلومیت وشایدکم کاری مسئولینی که خودرادرقیدوبندانجام کاری درشهرنمی دانندو پست و مسئولیت رادرحدپرکردن رزومه کاری ،کارنامه وسکوی پرتابی برای خودمی دانندبمانند فیلمی غم انگیزازجلوی دیدگانمان عبور می نماید.

براستی بافوران اولین چاه نفتی در منطقه نفتون مسجدسلیمان در۱۱۲سال پیش جاییکه تنها راه رتق وفتق زندگی ساکنین آن ازطریق کوچ عشایر،دامداری وکشاورزی صورت می گرفت و این نوع زندگی وکاربامشقات خانمان سوزی که جان ومال انسانهای شریف بختیاری رابه همراه داشت صرف نظرازازحضوربیگانگان و چپاول ثروت آن به این سرزمین زرخیز،باعث شد که شهر مسجدسلیمان درروزگارخودتبدیل به قطب صنعتی واقتصادی خاورمیانه وایران وبه یک منطقه توریستی جهت تفریح مردم ایران گردد.

عصرطلایی شهرو اُستان آغازو سبک زندگی شهری مردمان جایگزین سبک زندگی عشایری و روستایی درمنطقه شد.مردم این مناطق علاوه برحضوردرصنعت عظیم نفت بسرعت خودراباشرایط شهرنشینی وصنعت وقف دادند.

خطوط لوله و کارخانجات مدرنی دراین شهراحداث وکسب وکارجدیدبه منطقه رنگ وبوی تازه ای داد.درکناراین کارخانجات مراکزتجاری،بازار وبه تبع آن امکانات رفاهی مهیاگردید.
باورودصنعت به ایران ورزش وخصوصافوتبال نیز توسط انگلیسی ها به مسجدسلیمان آورده شد و ساکنان شهر به مانندحضورموثردرصنعت نفت بسرعت مهارتهای فوتبال رادرمستطیل خاکی فراگرفتند.

اولین استادیوم فوتبال درمسجدسلیمان احداث شدوباتوجه به استعدادبختیاریهاوتربیت بازیکنان ،فوتبال توسط آنهابه سراسر ایران رواج یافت.درکوتاهترین زمان ممکن مسجدسلیمان به مانندصنعت قطب ورزشی وفوتبالی کشورشدوباتشکیل تیمهای ملی بازیکنان زیادی رابه تیم ملی روانه کرد.

این شهر که تمامی اولینها(راه آهن ،فرودگاه،خط تلفن ،لوله کشی آب،سیستم فاضلاب،فضای سبزوورزشهای مثل فوتبال،والیبال،بسکتبال،شنا ،اتومبیل رانی،گلف و……) را در ایران به خود اختصاص داده بود مردم آن دراین شهردررفاه نسبی گذران عمر می نمودند. به مرورزمان وباخروج ثروت هنگفت و کشیدن شیره آن ازرگهایش به یکباره تبدیل به شهرآخرینها شدتاجاییکه بدلیل نبودحداقل امکانات شهری وبیکاری اکثرساکنین قدیمی آن به دیگر نقاط کشورمهاجرت نمودند.فقروفلاکت ازسروروی شهر می بارید.
شهردیگررنگ وبوی قبل رانمی دادودلخوشی و دلمشغولی برای ساکنین آن که گذشته پرزرق وبرق دیارخودرا دیده بودند، وجودنداشت. تنها دلخوشی مردم خاطرات گذشته مسجدسلیمان بودکه آنهم باحسرت به زبان آورده می شد. یاس و ناامیدی بدلیل فقرومحرومیت ونبودحداقل امکانات زندگی و فقدان خدمات شهری در مردم موج می زدوآماربزه کاری و خودکشی دربین جوانان شهربیدادمی کرد.

مردمی که بواسطه حضورصنعت نفت گله ورمه وزمینهای خودراترک کرده وبه امیدکسب درآمدازصنعت نفت به شهرآمده وبه شهرنشینی عادت کرده بودندچه گناهی داشتند که علاوه براز دست دادن مال ومنال وسرمایه خود، ذائقه شان نیز تغییر کرده بودودیگرتوان برگشت به مناطق عشایری خودرانداشتند به نوعی دچارمرگ خاموش شده بودند و دیگر چیزی برای ازدست دادن و بدست آوردن نداشتند.

میخواهم به این نکته مهم اشاره کنم که فوتبال دردنیا ی حرفه ای خودباعث رونق اقتصادی خواهدشدو همانطورکه صنعتی شدن مسجدسلیمان باعث ورزشی وفوتبالی شدن این شهرشد حالانوبت فوتبال است که بعنوان بزرگترین صنعت دنیا و پرطرفدارترین رویداد فرهنگی و ورزشی درجهان اثر فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی خودرا به شهر مظلوم و فراموش شده مسجدسلیمان نشان دهد ومانیزبایدبماننددیگرکشورهای دنیاازاین حرفه و صنعت بزرگ فوتبال درجهت آبادانی شهرمان استفاده بهینه نماییم.

مگرنه اینکه تمام رویدادهای بزرگ ورزشی دنیا مثل جامهای جهانی و المپیک که هرچهارسال دریک کشوربرگزارمی شوندبرمبنای شعارهایی برگزار می شوند وتبدیل به بزرگترین بنگاههای اقتصادی دردنیامی شوند مگرنه اینکه پرچم ونماد بازیهای المپیک حلقه هایی ست که پنج قاره دنیاراخارج ازهرگونه رنگ،نژادوهردین و مذهبی بهم وصل نموده است .

پس میتوان از فوتبال به اقتصاد و اشتغال ،رفاه اجتماعی،تبادل وانتقال فرهنگ خوب، ارتقا سطح سلامت روحی وروانی جامعه، امید به زندگی و وحدت ملی رسید وحضورتیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در لیگ برتر ایران فرصتی است که دراختیارمردم فهیم،مظلوم وشهیدپروری قرارگرفته است که بایدقدرآنرابه خوبی بداننداین تیم با همین منطق و فلسفه وجودی ازاهوازبه مسجدسلیمان روانه شدو ۱انتقال آن نیزبمناسبت یکصدسال تولید نفت وقدردانی اززحمات مردم بافرهنگ آن خطه و یکصدسالگی صنعت نفت درمسجدسلیمان صورت پذیرفت پس با این نگاه که از شانزده تیم لیگ برتری این فرصت دراختیار۶تا۷استان وحدود۱۰ شهردرایران قرارگرفته که یکی ازاین شهرهامسجدسلیمانیست که ادعای اولینهارادرخیلی از چیزها داشته وبه نوعی بایددرفوتبال سرمان رابالابگیریم که لااقل در ایران وخصوصامسجدسلیمان فوتبال ازهمه چیزمان جلوتراست. دیگرکمبودهاونقصانهادرمسجدسلیمان بایدبدنبال فوتبال حرکت کرده و درجهت آبادانی شهرخودرابه فوتبال برسانند.

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
مسئولین شهری واستانی خودراازخواب زمستانی بیدارکنند ونیم نگاهی به مردم غیورلروبختیاری داشته باشندوازفرصت صنعت بزرگ فوتبال در مسجدسلیمان نهایت سود و بهره رابدورازتعصبات ایلی وطایفه ای و استفاده از تمامی ظرفیتهای موجوددرشهر،استان وکشوروباهمفکری و استفاده از نظرات کارشناسی پیشکسوتان متعهد و خاک خورده درجهت رشدوشکوفایی شهر عزیزمان مسجدسلیمان استفاده لازم را ببرند.

 

درپایان امیداست روزهای گذشته شهرم که تمام آرزویم ، دلخوشیم وخاطراتم می باشد باتدبیروتلاش مضاعف مجددا به دیارم بازگردد.انشالله

هدایت یزدی ۹۹/۳/۵