تدوين برنامه های رشد و توسعه در شركت صنايع پتروشيمی مسجدسليمان  

 

مديرعامل شركت صنايع پتروشيمی مسجدسليمان از برنامه های رشد ظرفيت توليد و توسعه اين مجتمع پتروشيمی خبر داد.

 

 

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان، دکتر معظمی با بيان اينكه امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال جهش توليد با مشاركت مردم نامگذاری شده است، گفت : اين شركت در گام نخست با تشكيل كميته مديريت توليد، رفع موانع و گلوگاه های موجود را در جهت پايداری و تحقق ظرفيت اسمی را مورد هدف قرار داده است.

وی با اشاره به راهكارهايی كه طي مدت اخير در اين زمينه صورت گرفته است، بيان كردند: به فضل خدا و با تلاش شبانه روزی همكاران ارجمندم از ابتدای سال جاری توليد پايدار، مستمر و توام با آرامشی را توانستيم بعد از چندماه توقف رقم بزنيم و با تمهيدات صورت گرفته و طی مذاكرات مثبت با شركت گاز استان بزودی شاهد افزايش ظرفيت توليدات و تحقق ظرفيت اسمی كارخانه خواهيم بود.

 

انتهای پیام